กรรมการอำนวยการฝ่ายประกาศ (Committee of Evangelism)

committee Evangelism