บุคลากรสำนักงาน(Personnel Office)

 

 

บุคลากรสำนักงาน(Personnel Office)

 

DSC_0006

ผป. ริราภรณ์ โกมลรัตน์ (สมุห์บัญชี)

โทร. 086-1888778

DSC_0008

อจ.บุญทวี ศิลาชาล (ธุรการ)

โทร. 0811682030

DSC_0003

อจ. จุรีลักษณ์ สิริชนกมาศ (หัวหน้าแผนกบัญชี)

โทร. 0918599343

DSC_0004

อจ. นัฐนรี กวีพจน์ (งานบัญชี)

โทร. 061-2530492

DSC_0001

นาง วรรณรีย์ เลิศบรรจงขวัญ (ผู้ดูแลสำนักงาน)

โทร 083-3207502

ติดต่อสำนักงานโทร. 053-247139 , 053242854

Fax – 053-247246