Executive Leaders ผู้บริหารปัจจุบัน

 

TKBC LEADERS

(ผู้บริหารคณะคริสจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์ในประเทศไทย)

DSC_0222

อจ. ประทีป ดี (เลขาธิการ TKBC)

Aj. Tem

อจ. ณัฐพงษ์ ซ้งคำ (รองเลขาธิการ TKBC)

Aj. Joe

ศจ.สนิท วงศ์นิธิสถาพร (ประธาน TKBC)

Aj Lodee

ศจ.สิงขร รักสกุลใหม่ (รองประธาน TKBC)

aj.Talu

อจ. สาระเด่น ฟุ้งกิติกุล (เหรัญญิก TKBC)

Aj. Saden

ศจ. ซันนี่ แดนพงพี (ที่ปรึกษา TKBC)

Aj.Sunny

โครงสร้าง TKBC

Slide4

โครงสร้างพันธกิจ TKBC

Slide9

โครงสร้างระหว่างเครือข่ายขององค์กร

Slide6

โครงสร้างระหร่างเครือข่ายของกรมศาสนา

Slide8