Foundation มูลนิธิกะเหรี่ยงฯ

 

984169_1536433446578748_5585496089636321613_n

 

มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อการพัฒนาและบริการ มกราคม-มิถุนายน 2016

  1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานบนพื้นที่สูงHighland Basic Economy Development Project : HBEDP

พื้นที่เป้าหมาย

การดำเนินกิจกรรมระหว่างปี 2016 การดำเนินการใน 9 หมู่บ้าน ในเขต อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

อ.อมก๋อย และ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้แก่ หมู่บ้านหนองม่วน หมู่บ้านปิสหลง หมู่บ้านแม่สะงะกลาง

หมู่บ้านแม่ขีดน้อย หมู่บ้านพะตะบอคี  หมู่บ้านแม่ปิคี หมู่บ้านกะแนจึคี หมู่บ้านพะดอป่า หมู่บ้านแม่ออ

กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว

  1. พื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาสิทธิในสังคม :Social Life Project : SLP

ประเด็นการผลักดันสถานะบุคคล : อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ประเด็น สิทธิชุมชน

  1. 1. บ้านกองอูม 2. บ้านแม่คะ 3. บ้านแม่เลาะ

3 หมู่บ้านนี้ อยู่ในพื้นที่ หมู่ 3 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ มีการติดตามหมู่บ้านเป้าหมายเดิม 8หมู่บ้าน

กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว

  1. 1. การผลักดันงานด้านสถานะบุคคล โดยการประสานงานร่วมกับเครือข่ายสถานะบุคคล
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
  3. ผลักดันให้มีการรับรองข้อบัญญัติ ตำบลแม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  4. ประสานการทำงานร่วมกับเครือข่ายสิทธิชุมชน
  5. พัฒนาบุคลากร
  6. ให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนไร้สัญชาติ

 

รูปกิจกรรม

kdsf

 

นางเรณุกา  ประดับภูทอง

(ผู้จัดการมูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อการพัฒนาและบริการ)

download

Email – renuga@loxinfo.co.th

โทร. 081-7655324